کلبه ی عشق)()(

نـہ از اومـدטּ کسـے ذوق زده میشم ، نہ کسے از ڪنآرمـ بره حوصلـہ دارمــ نآزشو بـخـرمــ ڪہ بـرگرده ... مـטּ آدمــ بے احسآسے نیستمـ ! مـטּ بے معرفـتــ و نآمرد نیستمــ ... فقط خستہ امــ ... از همـہ چے ! چون یہ زمآنے ڪسآیے وارد زنـدگیم شـدטּ ڪـہ یہ سرے بـآورامو از بیـטּ بـردטּ ...

پنج شنبه 25 مهر 1392برچسب:,

  توسط امیر  |
 

××××××××××

 

ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌تت‌دارم
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌

دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

یک شنبه 3 ارديبهشت 1391برچسب:,

  توسط امیر  |
 

عشق


 

 

 

عشق                                         بيداد   من

باختن                  يعني                     لحظه                 عشق

جان                         سرزمين           يعني                           يعني

زندگي                                   پاک   عشق                                 ليلي و

قمار                                           من                                       مجنون

در                              عشق يعني ...           شدن

ساختن                                                                                 عشق

دل                                                                                   يعني

كلبه                                                                        وامق و

يعني                                                                   عذرا

عشق                                                           شدن

  من                                                عشق

 فرداي                                     يعني

  كودك                            مسجد

  يعني               الاقصي

عشق     من  

عشق                                         آميختن                                      افروختن

يعني                                به هم           عشق                              سوختن

چشمهاي                        يكجا                    يعني                          كردن

پر ز                 و غم                            دردهاي             گريه

خون/ درد                                                   بيشمار

  عشق                                   من   

    يعني                            الاسرار   

    كلبه                   مخزن  

    اسرار     يعني   

دو شنبه 29 اسفند 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

%

 

 

 

چهار شنبه 24 اسفند 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

زندگی

 

زندگی خوردن و خوابیدن نیست

انتظار هوس و دیدن و نادیدن نیست

زندگی چون گل سرخی است پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف

یادمان باشد اگر گل چیدیم

عطر و برگ ، گل و خار ، همه

همسایه ی دیوار به دیوار مهند

                                                     دکتر علی شریعتی

یک شنبه 21 اسفند 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

شیطان

 

يه روز شيطان بعد از سالها با ناراحتي رفت پيش خدا و گفت: اي خدا انسان را افريدي و من رو انداختي بيرون قبول من اشتباه كردم ولي در مورد دختر بايد بگم بد كردي خدا:دختر؟؟؟!!! شيطان:اره همون موجوداتي كه لوسن وجيغ جيغوان و بالاتر از خودشون را نميتونن ببينن. خدا: من نميدونم من دستور ساخت همچين موجودي را ندادم!!! و خدا رو كرد به يكي از فرشتگانش و گفت چندبار گفتم با خاكهاي اضافي مسخره بازي در نيار؟؟؟

پنج شنبه 18 اسفند 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

 

1.با ماشين ميرن دم بانك

2.در پارك كردن مشكل پيدا ميكنن

3. در اينه آرايششون را چك ميكنن

4.به خودشون عطر ميزنن

5.توي كيفشون دنبال كارتشون ميگردن

6.كارت را وارد ولي پذيرفته نميشه

7.كارت تلفن را ميذارن تو كيف

8.كارت عابر را وارد ميكنن

9.توي كيفشون دنبال كاغذي كه رمز كارت را روش نوشتن

10.مبلغ درخواستي را ميزنن

11 .پول را ميگيرن

12.بر ميگردن توي ماشين

13.استارت و باي

14.پنجاه متر ميرن جلو و نگه ميدارن

15.دوباره جلوي بانك

16.كارت رو از دستگاه ميگيرن

17.پنج كيلومتر ميرن ترمز دستي را ازاد ميكن(ميگم چقدر يواش ميره)!!

پنج شنبه 18 اسفند 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

مزیت مرد بودن

 

*اسم هر جك و جونوري رو روي شما نميگذارن،از قبيل اهو-غزال-پروانه-شاپرك و...

*در عروسي ميتونيد هر لباسي رو كه بارها به تن كرديد رو دوباره بپوشيد

*از ترس اينكه سن شما رو كسي بفهمه شناسنامتون رو قايم نميكنيد!!!

*هفته اي دوبار شكست عشقي نميخوريد!!!

*فقط شما ميتونيد بريد استاديوم!!!

*خودتون پنچري ماشينتونو ميگيريد

*موقع خواستگاري به هيچ وجه نگران برهم خوردن تعادل سيني چاي نيستيد

*فقط شما ميتونيد لذت تك چرخ زدن با موتور رو تجربه كني

د*با يك سرما خوردگي 3 ماه توي بيمارستان تو قسمت مراقبتهاي ويژه CCU بستري نميشويد****

پنج شنبه 18 اسفند 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

کلاس

 

 

یه دختر 18 ساله:به قول خودش انقدر خواستگار داره که نمی دونه کدومش رو انتخاب کنه فعلا قصد ازدواج نداره می خواد درس بخونه

 

دختر 22 ساله : او یک شاهزاده با یک قصر می خواد ادعا می کنه که خیلی واقع بینه ولی ؟؟؟؟؟مرد ایده آل او باید پول دار  خوش قیافه مشهور همیشه در حسابش پول به اندازه کافی باشه وسخاوت مند او بايد شوخ طبع، ورزشكار، شيك پوش، رمانتيك و شـنونده خوبي باشد. بله خصوصيات و صفات آن مرد بسيار طولاني است. دخـتر مـردي را ميخواهد كه او را بپرستد و او را با گذاشتن گلها، هدايا و دادن وعده عشق ابدي و جاويدان تـبديل به الهه گرداند.

 

دختر 32 ساله: کم کم داره بوی ترشی می یاد دیگه فقط یه مرد خوب می خواد لازم نیست ورزشکار و خوش تیپ و.. باشه یه کار خوب با حقوق مکفی خونه ماشین و حساب بانکی داشته باشه و غذاهایی که دختر درست می کنه رو تحمل کنه کافیه

 

دختر 42 ساله :تنها یه مرد می خواد (بیچاره ترشید )یه مرد معمولی که ستاره سینما نباشه ورزشکار نباشه اگه یه شکم گنده هم داشت عیب نداره کچل هم بود عیبی نداره فقط یه شوهر باشه

 

دختر 52 ساله: او فقط  مي خواهد... هر چی بود باشه دختر باید خیلی شانس بیاره که مردش انقدر ترسناک نباشه که نوه هاش رو بترسونه راه توالت رو هنوز به یاد داشته باشه دندون مصنوعی هاش رو یادش باشه کجا گذاشته

 

دختر 72 ساله: تعجب نکنید بعضی دخترا تا این سن هم عمر می کنن ولی مطمئن نیستم مردمورد علاقش هنوز نفس بکش و

از همین جا بهش می گم خسته نباشی

 

پنج شنبه 18 اسفند 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

آغوشت

 
در پناه آغوشت 

     آرام باش ،ما تا همیشه مال همیم ، همیشه عاشق و یار همیم

آرام باش عشق من ، تو تا ابد در قلبمی ، تو همه ی وجودمی
                  بیا در آغوشم ، جایی که همیشه آرزویش را داشتی ، جایی که برایت سرچشمه آرامش است
آغوشم را باز کرده ام برایت ، تشنه ام برای بوسیدن لبهایت
             بگذار لبهایت را بر روی لبانم ، حرفی نمیزنم تا سکوت باشد بین من و تو و قلب مهربانت
خیره به چشمان تو ، پلک نمیزنم تا لحظه ای از دست نرود تصویر نگاه زیبای تو
               دستم درون دستهایت ، یک لحظه رها نمیشود تا نرود حتی یک ذره از گرمای دستان لطیف تو
             محکم فشرده ام تو را در آغوشم ، آرزو میکنم لحظه مرگم همینجا باشد ، همین آغوش مهربانت
چه گرمایی دارد تنت عشق من ، رها نمیکنم تو را تا همیشه باشی در کنار قلب من
              قلب تو میتپد و قلب من با تپشهای قلبت شاد است ، هر تپشش فریاد عشق و پر از نیاز است
                 آرامم ، میدانم اینک کجا هستم ، همانجایی که همیشه آرزویش را داشتم ،همانجاییکه         انتظارش را میکشیدم و هر زمان خوابش را میدیدم آن خواب برایم یک رویای شیرین بود....
                در آغوش عشق ، بی خیال همه چیز ، نه میدانم زمان چگونه میگذرد و نه میدانم در چه حالی ام
    تنها میدانم حالم از این بهتر نمیشود ، دنیای من از این عاشقانه تر نمیشود
گرمای هوس نیست این آتش خاموش نشدنی آغوش پاکت
                     عشق است که اینک من و تو را به این حال و روز انداخته ، عشق است که اینک ما را به    عالمی دیگر برده ، عشق است که من و تو را نمیتواند از هم جدا کند هیچگاه
خیلی آرامم ، از اینکه در آغوشمی خوشحالم


 

پنج شنبه 18 اسفند 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

 

 

 

روی قبرم بنويسيد کبوتر شد و رفت
                                                                      زير باران غزلی خواند ، دلش تر شد و رفت
چه تفاوت که چه خورده است غم دل يا سم
                                                                        آنقدر غرق جنون بود که پر پر شد و رفت
روز ميلاد  ، همان روز که عاشق شده بود
                                                                            مرگ با لحظه ی ميلاد برابر شد و رفت
او کسی بود که از غرق شدن می ترسيد
                                                                               عاقبت روی تن ابر شناور شد و رفت
هر غروب از دل خورشيد گذر خواهد کرد
                                                                     پسری ساده که يک روز کبوتر شد و رفت

پنج شنبه 18 اسفند 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

امتحان عشق

 


 

درجلسه امتحان عشق

!!!من مانده ام ویک برگه ی سفید

یک دنیاحرف ناگفتنی

....یک بغل تنهایی ودلتنگی

درد دل من دراین کاغذکوچولوجانمیشد

...دراین سکوت بغض الود

!!!قطره کوچک هوس سرسره بازی میکند           

وبرگه ی سفیدم

!!!عاشقانه قطره رادراغوش میگرفت

...عشق تونوشتنی نیست

دربرگه ام کناره ان قطره

!!!یک قلب کوچک میکشم

وقت تمام است

....برگه هابالا....

 

پنج شنبه 18 اسفند 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

مدعیان عشق

 

یک شبی مجنون نمازش را شکست

بی وضو در کوچه ی لیلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود

فارق ارجام الستش کرده بود

گفت یارب از چه خوارم کرده ای

برصلیب عشق دارم کرده ای

خسته ام زین عشق مجنونم نکن

من که مجنونم تومجنونم نکن

مرد این بازیچه دیگر نیستم

این تو و لیلای تو من نیستم

گفت ای دیوانه لیلایت منم

در رگت پنهان وپیدایت منم

سالها باجور لیلی ساختی

من کنارت بودم و نشناختی

شنبه 13 اسفند 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

اس ام اس

 

 

ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند. . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!

یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

خوبی بادبادک اینه که

می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده

ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

با کسی زندگی کن که مجبور نباشی

یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛

بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

مردمی که گل ها را دوست میدارند خود از ان گل ها دوست داشتنی ترند . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

دوره ، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند

ولی هرگز خواب هم را نمی بینند . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید

پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد

"دکتر علی شریعتی"

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

اگر گیاهان صدایی نداشته باشند

به معنای آن نیست که دردی ندارند . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد

باور محال بودنش را عوض کن . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

برنده می گوید مشکل است ، اما ممکن

و بازنده می گوید ممکن است ، اما مشکل . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون مغرور نشوید

چون هیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم

هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .

"بیل گیتس"

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

تنها راه کشف ممکن ها ، رفتن به ورای غیر ممکن ها است . . .

(آرتور کلارک)

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

ژوبرت :

" برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ،

اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم " . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه "حق" از تو شنید ، خشمناک نشود . . .

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

معبودا !

به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند .

 

 

یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن

در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن

هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود

لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

تو بارون که رفتی شبم زیرو رو شد

یه بغض شکسته رفیق گلو شد . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

احساس سوختن به تماشا نمی شود

آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

این دلی که شکستی مال من نبود

خیلی وقت پیش تقدیم به تو شد

خوشحالم چون حالا میتونم جای دل سنگ بذارم تو ســ ــینه . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

کاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه بر میگردی و نگاهش میکنی

وقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی

فقط نیم نگاهی میکردی . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

خوشحالم که بردم چون کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت

خوشحالم که باختی چون کسی رو از دست دادی که دوستت داشت . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد

از عاشقی تباهی

از زندگی مصیبت

از دوستی شکستو

از سادگی خیانت . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

با تو بودن خیلی وقته که گذشته

بی تو بودن مثل مهر سرنوشته

حالا اسم تو را هی زمزمه کردن

واسه من نه تو میشه نه فرقی داره . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

از دشمنان برند شکایت به دوستان / چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم ؟

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

از تو متنفرم حتی اگر اندازه تمام ستاره های آسمان هم دوستم داشته باشی

برایت آرزوی مرگ نمیکنم چون باید بمانی و خوشبختی من و بد بختی خود را ببینی . . .

منتظر آن روز هستم

مانند روزی که رفتی و گفتی دیگر باز نمی گردی

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

زتو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران

رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی

تو بمان و دگران وای به حال دگران . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

تا که بودیم ، نبودیم کسی / کشت ما را غم بی هم نفسی

تا که خفتیم همه بیدار شدند / تا که مردیم همگی یار شدند

قدر آن شیشه بدانید که هست / نه در آن لحظه که افتاد و شکست . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

گفتی شتاب رفتن من از برای توست / آهسته تر برو که دلم زیر پای توست . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

یادمان باشد:

اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم

که در این بحر دو رنگی و ریا دگر حتی طلب آب ز دریا نکنیم . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

تو دل منو شکستی و لی من دل تو رو نمی شکنم

چون یک دل شکسته بهتر از دو دل شکسته است . . .

 

***************اس ام اس دل شکستن***************

 

سه شنبه 25 بهمن 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

خوش آمدید

 

عشق یعنی تب رسوایی دل

عشق یعنی شب یلدایی دل

عشق یعنی سبب مستی من

شاه بیت عزل هستی من

عشق یعنی فوران تاملکوت

صلح بین لب وفریادوسکوت

عشق یعنی سفری تابه جنوب

باپرستوبه ملاقات غروب

عشق تفسیرتبش دردل ماست

عشق ترسیم کشش در دل ماست

عشق عقدی است میان دل ودوست

عشق مانند شقایق خودروست

عشق یعنی صفت باز دل

عشق دریاست ولی بی ساحل

سه شنبه 25 بهمن 1390برچسب:,

  توسط امیر  |
 

 ای خداwindows دل را بازکن یک print از رحمتت آغازکن. Option غم را خدایاon مکن. فایل اشکم را خدایاrun مکن.نام توpasswordدرهای بهشت.آدرسemail سایت سرنوشت.ای خدا حرف دلم باکی زنم. Helpمیخواهم که f1میزنم.refreshاین دل به الطاف تو است.save انعامش دراین ماه نو است.باclearکردن ذهن ازگناه.ما به تو می آوریم عذر وپناه.ای خدا این کهنه دلformatنما.ازخود وقرآن مکن مارا جدا


 

 

 )()(
 ××××××××××
 عشق
 %
 زندگی
 شیطان
 مزیت مرد بودن
 کلاس
 آغوشت
 امتحان عشق
 مدعیان عشق
 اس ام اس
 خوش آمدید

 

مهر 1392
ارديبهشت 1391
اسفند 1390
بهمن 1390

 

امیر

 


عاشقانه ها.........(بهار)
زیبا ترین.....(سیما)
ღღ Alone girlsღღ
تووووووووووووووووووووووپ
×בפֿـتـَرِ پـآریـسـ ـــــے×
*city of girls*
ღღآرام ورق بزن خیس استღღ
رنگین کمون
dokhi_khoshel
عاشقانه ها
γάşãற₰лƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
ܓܨ☂ دختـــــــــری بــا طعمـــ احســـاســ ☂ܓܨ
باران
نازنین
ܓܨღ ♥بانوی بهـــــــــار♥ღܓܨ
رویای محال(شبنم)
د---شیطون
رسول سلیمانی
سارگروپ
دانلود آهنگ جدید

 

 

RSS 2.0
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 4
بازدید هفته : 29
بازدید ماه : 73
بازدید کل : 13047
تعداد مطالب : 15
تعداد نظرات : 77
تعداد آنلاین : 1

آمار وبلاگ:

بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 4
بازدید هفته : 29
بازدید ماه : 73
بازدید کل : 13047
تعداد مطالب : 15
تعداد نظرات : 77
تعداد آنلاین : 1

خبرنامه وبلاگ:

برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید


<-PollName->

<-PollItems->